บริษัท ธนาคูณอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) ซึ่งธุรกิจกับสังคมต้องอยู่กันอย่างช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยการสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมให้กับบุคลากรในองค์กร มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันรวมไปถึงสร้างความสามัคคีของคนในองค์กร และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันจัดขึ้น คือ โครงการ “สานฝัน ปันของ เพื่อน้องท้องอิ่ม” โดยการก่อสร้าง “โรงเรือนเกษตรเพาะเห็ด” พร้อมทั้งร่วมกันบริจาคหัวเชื้อเห็ด เพื่อมอบเป็นทุนอาหารกลางวันให้กับเด็ก ณ “โรงเรียนวัดถนนกะเพรา” อ.แกลง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557