ห้องน้ำประกอบสำเร็จรูปคืออะไร?

Screen Shot 2559-06-22 at 8.38.14 PM

คือ ห้องห้องน้ำที่ผลิตเสร็จแล้วจากโรงงานและพร้อมที่จะยกไปติดตั้งที่หน้างาน ทุกชิ้นส่วนประกอบได้มาตรฐาน ขนาดของห้องน้ำประกอบสำเร็จรูป สามารถปรับขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งานและความต้องการของลูกค้า

ปัญหาการก่อสร้างห้องน้ำแบบเดิมอะไร?

Screen Shot 2559-06-22 at 8.43.30 PM– การดำเนินงานที่ใช้ระยะเวลายาวนาน

– ต้องวางแผนการทำงาน ติดต่อประสานงาน

– ต้องจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ

– จัดหาคนงาน หัวหน้าคนงาน คนควบคุมงาน

– หาพื้นที่จัดเก็บวัสดุตลอดจนสุขภัณฑ์ ต้องเช็คของสม่ำเสมอ

– การทำงานเป็นไปอย่างล่าช้าควบคุมยาก

– สิ้นเปลืองวัสดุ

– ควบคุมคนงานและแก้ไขงานได้ยาก

Screen Shot 2559-06-22 at 8.43.24 PM

ตารางเปรียบเทียบการก่อสร้างห้องน้ำแบบทั่วไปกับแบบห้องน้ำประกอบสำเร็จรูป

หัวข้อการก่อสร้างในแบบทั่วไปห้องน้ำประกอบสำเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์1.มีความเสี่ยงเรื่องน้ำรั่วสูง

2.งานกระเบื้องไม่สวยงาม หลุดร่อน

3.ยากต่อการดูแลรักษาและซ่อมแซม

1.ผลิตในโรงงานกว่า 90%

2.มีการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสูง

3.อุปกรณ์การติดตั้งพร้อมสมบูรณ์

4.ปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า

การก่อสร้าง1.เป็นการก่อสร้างแบบระบบเปียก

2.ยากต่อการบริหารเวลา ทำให้งานล่าช้า

3.ขาดแคลนแรงงาน

4.แรงงานทักษะต่ำ ทำให้มีผลต่อคุณภาพงานก่อสร้าง

1.มีช่างและแรงงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงงาน

2.กระบวนการก่อสร้างรวดเร็วกว่า

3.ควบคุมเวลาและค่าใช้จ่าย

4.บริหารจัดการสถานที่ได้ง่าย

บริการหลังการขาย1.ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา1.ไม่ต้องบำรุงรักษามากเนื่องจากมีอุปกรณ์ที่ใช้มีคุณภาพสูง ได้มาตรฐาน